Kontakta oss Läsårsinformation Dokument

Vaccination i skolan för barn i åldern 12-15 år

De flesta barn i åldern 12-15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19 i skolan, efter samtycke från vårdnadshavare. Det är frivilligt att vaccinera sig och det är gratis. Elever och vårdnadshavare får information från skolan när det blir dags. Elever som är födda 2009 men inte fyllt 12 kommer inte erbjudas vaccination. Eleven måste på dagen för vaccination fyllt 12 år för att vaccineras i skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som fyllt 12-15 år (födda 2006-2009) ska erbjudas vaccination mot covid-19 och att det sker i samarbete med elevhälsan och skolan. Samarbetet med skolorna görs för att kunna erbjuda vaccination till barnen på ett jämlikt och tillgängligt sätt i en trygg miljö som barnet känner igen.

Årstaskolan räknar med att det är vår tur om cirka tre veckor

Hur ska det gå till?

Barnen vaccineras i ett särskilt rum i skolan, av sjukvårdspersonal från vårdföretag som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vaccinationsinsatsen sker i nära samarbete mellan Region Stockholm, skolor, elevhälsan, vaccinatörer och samordnas av Länsstyrelsen.

Vad ska jag som vårdnadshavare göra?

Du kommer att få informationsmaterial och två blanketter från skolan när det är dags för vaccination på Årstasko.an. Vårdnadshavare får två blanketter att fylla i och lämna tillbaka till skolan

-Hälsodeklaration

-Vaccinationsmedgivande

Du skriver under vaccinationsmedgivandet där du antingen ger ditt samtycke till att barnet vaccineras i skolan – eller tackar nej till det. Samtliga vårdnadshavarna måste ha skrivit under vaccinationsmedgivandet för att vaccinationen ska kunna ske. Är du ensam vårdnadshavare – notera det direkt på blanketten.

Viktigt att känna till är att du som vårdnadshavare inte kan närvaro vid vaccinationen, eftersom det bedöms innebära en ökad smittrisk på skolorna. Elever som behöver sina föräldrar vid vaccinationstillfället bokar tid på Regionens vaccinationsmottagningar.

Motsvarande information kommer att läggas ut även till eleverna på Teams, så att de är lika uppdaterade som ni vårdnadshavare.

Läs mer på Regions Stockholms webbplats https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-vaccin-covid-19/2021/10/region-stockholm-paborjar-vaccineringen-i-skolorna-for-12-15-aringar/

Allt gott,

Kalle Enström
Rektor
Årstaskolan