Aktuell information om Corona / Covid för elever och vårdnadshavare 2021-01-13

Hej, nu är skolan igång igen efter vad jag hoppas var en bra och vilsam ledighet för elever och vuxna. I det här inlägget sammanfattar jag aktuell information runt Corona/Covid. Det mesta är sånt som vi redan pratat om och gjort tidigare, här i sammanfattad och uppdaterad form.
Hör av dig till mig om du har ytterligare frågor eller tankar om saker som inte berörs i det här mejlet.

Förutsättningar för grundskolan

Riktlinjer från vår huvudman Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad är följande:

 • Regeringen möjliggjorde fredag 8 januari för distans/fjärrundervisning i åk 7-9. Beslut om detta kan fattas av skolans huvudman. Huvudmännen ska koordinera detta med regionens smittskydds bedömning av det lokala läget.
 • Det finns i nuläget ingen rekommendation från Smittskydd Stockholm att generellt införa distansundervisning för högstadiet.
 • Inriktningen är att grundskolan ska bedrivas i sin ordinarie verksamhetsform, dvs närundervisning, i så stor utsträckning som möjligt. Enskilda skolor kan ansöka hos Utbildningsnämnden om att införa distans/fjärrundervisning helt eller delvis, utifrån riskbedömning på den egna skolan.
 • Inget generellt beslut om att införa distansundervisning på alla Utbildningsförvaltningens högstadieskolor togs inför terminsstarten.

Utbildningsförvaltningen fattar alltså sina beslut utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Vi på Årstaskolan har i nuläget all undervisning för åk 7-9 på skolan enligt rekommendationerna ovan. Vi undersöker om vi kan göra förändringar i skolan som gör att avståndshållandet underlättas, vi följer också noga hur frånvaron hos elever och medarbetare ser ut. En förändring kan ske snabbt om läget ändras. Det finns ett värde i att vi fick testa fjärrundervisning fullt ut i åk 7-9 under höstterminens sista dagar, vi vet nu mer om vad som fungerar respektive inte fungerar under de förutsättningarna.

Hålla avstånd

 • Vi sprider ut lunchtiderna något för åk 4-9. På så sätt är det färre elever som kommer samtidigt och ska ta sin mat.
 • Vi undersöker om vi ytterligare kan undvika att blanda elever från olika årskurser och klasser i vår inomhusmiljö, det är dock inte helt lätt i en skola. Det är i det här läget en fördel att åk 7-9 är i en egen skoldel, på avstånd från övriga.
 • De vuxna på skolan fortsätter ha digitala möten istället för fysiska på samma sätt som före jul. Det här gäller både för medarbetare som jobbar i olika delar av skolan, möten med andra instanser som vi arbetar tillsammans med samt med er vårdnadshavare. I undantagsfall enas vi om fysiska möten, när de är uppenbart nödvändiga.
 • Medarbetare på skolan kan sedan i slutet av november i högre utsträckning välja att arbeta på distans hemifrån, när de inte arbetar med eleverna. På så sätt kan vi också bidra till färre resenärer i kollektivtrafiken under rusningstid. Vi ser till att skolans medarbetare har munskydd som de kan använda i kollektivtrafiken under rusningstid.

Hygien

 • Vi fortsätter prata med eleverna om vikten av att tvätta händerna med tvål när de kommer till skolan och när de ska äta lunch. Prata med era barn om det här hemma.
 • Det finns nu handsprit i eller i anslutning till alla klassrum.
 • I vårt avtal med städföretaget ingår extra städning under pandemin, t.ex. avtorkning av dörrhandtag.
 • Vi vädrar mellan lektioner och i matsalen.

Utbildningsförvaltningen om munskydd i skolan

I dag finns ingen rekommendation om att använda munskydd i skolan. Skulle Folkhälsomyndigheten komma med rekommendationer om att munskydd ska användas i skolverksamhet kommer detta naturligtvis att följas.

Det finns dock inget förbud mot användning. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vikten av att använda rätt sorts munskydd och att användningen sker på rätt sätt.

Folkhälsomyndigheten om användandet av munskydd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

Sjukdom

 • Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Även yngre barn och elever i grundskolan som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som tidigare äldre elever i gymnasieålder rekommenderats att göra. Detta gäller sedan 1 december.
Folkhälsomyndighetens förändring syftar till att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Se mer om bakgrunden i länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Hur bestäms när karantän börjar?
Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning gäller att när en person i en familj efter provtagning får information om att hen har insjuknat i Covid-19 sätts familjemedlemmar/personer (vuxna, barn och ungdomar) i familjen/samma hushåll i karantän i 7 dagar från och med det datum då personen tog sitt prov.

Det är alltså viktigt att elever stannar hemma om någon i hemmet testas positivt för covid-19, även om de själva är friska.
De elever som själva har sjukdomssymptom stannar hemma tills de är friska, precis som tidigare.

Om ditt barn är friskt men är hemma pga karantän som beskrivs ovan, kontakta ditt barns klasslärare/mentor för att se hur hen ändå kan ta del av undervisningen utan att vara i skolan. Lösningen varierar utifrån ålder och omständigheter.

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Symtomen på Corona/Covid-19 kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Symtomen liknar symtomen för förkylning och influensa. Var uppmärksam på feber, hosta, förkylning och svårigheter att andas. Har du sådana symptom stannar du hemma från skolan och dina föräldrar sjukanmäler dig.

 • Om du själv har en konstaterad covid-19-infektion:

Har du konstaterad covid-19-infektion ska du stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till skolan.

Om du är symtomfri men provtagits och fått ett positivt provsvar ska du stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen räknar du dagar från insjuknandedagen och följer rekommendationerna ovan.

Myndigheternas kommunikation

Det är lätt att osanna uppgifter sprids i tider och situationer som den vi har nu. Undvik spekulation, var källkritisk och dela inte osäker information. Folkhälsomyndigheten 

Det var en sammanfattning av läget som det ser ut här på skolan. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete hos oss alla inblandade för att ta oss igenom pandemin på ett hållbart och klokt sätt.
Skolans uttalade uppdrag är att ge eleverna bästa möjliga skolgång och utbildning, även under de här förutsättningarna. Det fortsätter vi sträva efter.
Skolledning och övriga medarbetare planerar och följer tillsammans upp våra åtgärder för att se att vi gör det vi kan under omständigheterna.

För att det ska vara möjligt krävs också att vi är förstående och hjälpsamma samt att vi inte utsätter varandra för risker som går att undvika.

Om du har frågor och/eller funderingar får du gärna höra av dig till mig eller någon annan på skolan.

Med hopp om en bra termin och så småningom ett bättre allmänt läge för oss alla,

Kalle Enström – Rektor
Årstaskolan